ورود به سیستم پکیج همکاران

ساعت ها و روز های حرکت پرواز ایران ایر

 

روز های رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به استکلهم : شنبه ، چهارشنبه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به استکهلم : 08:15

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر استکلهم به تهران : 13:15

 

 

روزهای رفت پروازمستقیم ایران ایر تهران به آمستردام : یکشنبه و پنج شنبه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به آمستردام : 06:15

ساعت برگشت پروازمستقیم ایران ایر آمستردام به تهران : 11:30

 

 

روز های رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به آنکارا : یکشنبه ، چهارشنبه

ساعت رفت پروازمستقیم ایران ایر تهران به آنکارا : 18:35

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر آنکارا به تهران در روز یکشنبه : 22:45

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر آنکارا به تهران در روز چهارشنبه : 20:25

 

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به باکو : دوشنبه و پنج شنبه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به باکو :15:55

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر باکو به تهران : 18:50

 

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به بمبئی : سه شنبه، جمعه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به بمبئی : 06:45

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر بمبئی به تهران : 14:00

 

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به بیروت : دوشنبه ، چهار شنبه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به بیروت در روز دوشنبه : 06:45

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به بیروت در روز چهارشنبه : 19:30

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر بیروت به تهران در روز دوشنبه : 21:25

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر بیروت به تهران در روز چهارشنبه : 22:35

 

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به پاریس : دوشنبه ، جمعه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به پاریس: 09:00

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر پاریس به تهران : 14:15

 

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به رم : جمعه ، سه شنبه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به رم در روز جمعه : 07:35

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به رم در روز سه شنبه : 12:00

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر رم به تهران در روز جمعه : 11:45

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر رم به تهران در روز سه شنبه : 19:00

 

 

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به فرانکفورت : شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به فرانکفورت : 07:15

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر فرانکفورت به تهران: 12:20

 

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به کراچی : پنج شنبه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به کراچی : 06:10

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر کراچی به تهران: 11:30

 

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به کلن : جمعه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به کلن: 07:30

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر کلن به تهران : 12:20

 

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به دبی : همه روزه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به دبی هم روزه:07:55

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر دبی به تهران همه روزه : 20:55

 

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به استانبول : دوشنبه ، یکشنبه ، چهار شنبه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به استانبول در روز یکشنبه: 23:00

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به استانبول در روز دوشنبه و چهارشنبه : 05:50

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر استانبول به تهران در روز جمعه ساعت : 03:30

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر استانبول به تهران در روز دو شنبه : 03:05 و 09:55

 

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به لندن : یک شنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به لندن : 07:40  

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر لندن به تهران: 16:00

 

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به میلان : سه شنبه ، جمعه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به میلان در روز جمعه : 07:30

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به میلان در روز سه شنبه : 12:00

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر میلان به تهران در روز جمعه : 14:30

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر میلان به تهران در روز سه شنبه : 16:25

 

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به وین : شنبه ، چهار شنبه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به وین : 07:20

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر وین به تهران : 17:10 ، 11:50

 

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به هامبورگ : یکشنبه و پنج شنبه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به هامبورگ : 08:30

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر هامبورگ به تهران: 13:25

  

روزهای رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به گوتنبرگ: سه شنبه

ساعت رفت پرواز مستقیم ایران ایر تهران به گوتنبرگ: 08:35

ساعت برگشت پرواز مستقیم ایران ایر گوتنبرگ به تهران : 13:45

 

1

1